บทความประจำเดือนสิงหาคม 2558 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ตระหนักจิต ยุตยรรยง
การสื่อสารและสร้างแบรนด์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล           
บทความประจำเดือนกันยายน 2558 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ตระหนักจิต ยุตยรรยง
ความคิดสร้างสรรค์ต้นทุนทางปัญญาสร้างมูลค่าตราสินค้า  
บทความประจำเดือนตุลาคม 2558 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ตระหนักจิต ยุตยรรยง
การสื่อสารเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างชื่อเสียงให้องค์กร           
บทความประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ตระหนักจิต ยุตยรรยง
การสร้างแบรนด์บุคคลเพื่อสร้างชื่อเสียงบุคคลและ        
สร้างชื่อเสียงให้ธุรกิจ