Building

สถาบันวิทยาการเพื่อการศึกษา
วิจัย ให้คำปรึกษา และฝึกอบรมด้านตราสินค้า

“ตราสินค้า” หรือ “แบรนด์” ได้กลายมาเป็นหัวใจสำคัญของการตลาดยุคใหม่ด้วยรากฐานแนวคิดของการประทับตรา สัญลักษณ์และประสบการณ์พิเศษที่แตกต่างอันจะสร้างความคุ้นเคยและผูกพันระ หว่างแบรนด์ ๆ นั้นกับจิตใจของผู้บริโภค ศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า หนึ่งในศูนย์บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยก่อตั้งขึ้น เพื่อเป็น สถาบันวิทยาการที่ทำการศึกษาและวิจัยด้านตราสินค้าโดยเฉพาะเพื่อให้บริการ ข้อมูลความรู้ที่สำคัญต่อการวางแผน กลยุทธ์การตลาดของธุรกิจตลอดจนเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำในการสร้างแบรนด์และ ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการบริหารแบรนด์แก่ผู้ประกอบการแบบเน้นผลลัพธ์ที่ให้ ประสิทธิภาพสูงสุด

Our Service

ศึกษาและวิจัยด้านตราสินค้า

ศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า หรือศูนย์แบรนด์ วางมาตรฐานการวิจัยเจาะลึกด้านตราสินค้าโดยเฉพาะ                  โดยมุ่งเน้นการศึกษาวิจัยใน 3 มิติด้วยกัน คือ

 1. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตลักษณ์ของแบรนด์กับพฤติกรรมการเลือกแบรนด์ของผู้บริโภค
 2. การศึกษากลยุทธ์การบริหารแบรนด์ของแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จและที่ล้มเหลว
 3. การศึกษาเชิงทฤษฎีด้านการบริหารแบรนด์เพื่อค้นหาแบบจำลองที่เหมาะสมกับแบรนด์ไทย ผลลัพธ์จากการศึกษาวิจัยทั้ง 3 มิติ ทำให้ศูนย์แบรนด์เป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ที่พร้อมให้บริการข้อมูลที่จำเป็นต่อการวางแผนกลยุทธ์การตลาดแก่ธุรกิจไทยและผู้ที่สนใจโดยทั่วไป

  วิจัย
 •  การวิจัยเพื่อพัฒนา / ประเมินผลตราสินค้า
 •  การวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค (แบบสอบถาม,สัมภาษณ์กลุ่ม,สังเกตการณ์ ฯลฯ)
 •  การวิจัยคุณค่าตราสินค้า
 •  การสื่อสารตราสินค้า
 •  การสร้างตราสินค้าออนไลน์
 •  การสร้างเอกลักษณ์ตราสินค้า
 •  การวางแผนกลยุทธ์การตลาด / สื่อสารตราสินค้า

ผลงานด้านวิจัยของศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า

 • พ.ศ.2558 การสื่อสารการตลาดและความคิดาร้างสรรค์เพื่อสร้างตราสินค้าแฟชั่นสัญชาติไทย
 • พ.ศ.2558 กลยุทธ์การสร้างตราสินค้า รูปแบบการดำเนินชีวิต และการรับรู้ตราสินค้าแฟชั่นสัญชาติไทยของผู้บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ.2553 – 2557 การรับรู้ภาพลักษณ์สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
 • พ.ศ.2554 การศึกษารูปแบบการสื่อสารและวิธีการสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (Communication via Social Network of Tourism Authority of Thailand)
 • พ.ศ.2551-2553 กลยุทธ์การสร้างตราอินเทอร์เน็ตของเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 • พ.ศ.2550 การวัดคุณภาพที่ถูกรับรู้ของตรามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยตามการรับรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • พ.ศ.2548 กลยุทธ์การสร้างตราสินค้าของผู้ชนะรางวัลผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2548

 

ผลงานด้านวิจัยให้กับหน่วยงานภายนอก

 

 • พ.ศ.2557 โครงการสำรวจ การรับรู้ ภาพลักษณ์องค์กรและตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ให้กับ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ.2556 โครงการวิจัยการสำรวจการรับรู้ภาพลักษณ์องค์กรและภาพลักษณ์ตราสินค้าของ                         บริษัท คังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • พ.ศ.2556 โครงการสำรวจความรู้ ความเข้าใจและรับรู้ภาพลักษณ์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • พ.ศ.2556 โครงการสำรวจการรับรู้ภาพลักษณ์ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยในความคิดเห็นของประชาชนในประเทศไทยของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (IBank)
 • พ.ศ.2556 โครงการวิจัยการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริโภคเกี่ยวกับแบรนด์บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชานม Jeri-Ann ของ บริษัท ผลิดา จำกัด
 • พ.ศ.2556 โครงการวิจัยพฤติกรรมความต้องการ พฤติกรรมการใช้และปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อ                   การตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สีทองของ บริษัท เมอร์ค จำกัด
 • พ.ศ.2555 โครงการวิจัยการศึกษาวิเคราะห์แนวทางส่งเสริม SMEs Internationalization ของประเทศที่ประสบความสำเร็จในการส่งเสริม SMEs ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
 • พ.ศ.2555 โครงการวิจัยภาพลักษณ์การลงทุนในประเทศไทยในสายตานักลงทุนชาวต่างชาติ ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
 • พ.ศ.2555 โครงการวิจัย "Market Research เขตประกอบการ LPN ของบริษัท ธนาพัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
  • พ.ศ.2555 โครงการวิจัยของบริษัท สกิลพาวเวอร์เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
 • พ.ศ.2554 “การศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่าย ความต้องการและความชื่นชอบเกี่ยวกับการใช้บริการ Community mall ย่านสุคนธสวัสด์ ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย”
 • พ.ศ.2554 “รูปแบบการดำเนินชีวิต (Lifestyle) การรับรู้ตราสินค้า (Brand Awareness) ทัศนคติ พฤติกรรมการใช้และปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฝาครอบกระบะและหลังคารถกระบะของผู้บริโภค”
 • พ.ศ.2553“การศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์หอการค้าไทย”
 • พ.ศ.2553 การสำรวจทัศนคติต่อการพัฒนาที่ดินในย่านพระราม 2
 • พ.ศ.2553“การเปิดรับการสื่อสารการตลาด การรับรู้ตราสินค้า พฤติกรรมและปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อบรรจุภัณฑ์ถ้วยน้ำพลาสติกแบรนด์ EPP ของผู้บริโภค”
 • พ.ศ.2553 โครงการเสริมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่อุตสาหกรรมอาหารของไทย (สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม)
 • พ.ศ.2553 การสำรวจปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด พฤติกรรมการซื้อและการใช้สินค้าไฟแช็ก (Marketing Mix, Purchasing Behavior, and Product Usage of Lighter) ของ บริษัท ที คอสโม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • พ.ศ.2552-2553 การสำรวจการรับรู้ ภาพลักษณ์องค์กร ภาพลักษณ์ตราสินค้าและภาพลักษณ์สินค้าของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ของประชาชนในประเทศไทย
 • พ.ศ.2552 การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริโภคเกี่ยวกับการรีแบรนด์บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์กาแฟเขาช่อง และการรับรู้บุคลิกภาพตราสินค้าผ่านบรรจุภัณฑ์

 

ฝึกอบรมพัฒนาความรู้ด้านตราสินค้า

 

การเผยแพร่วิทยาการเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของศูนย์แบรนด์ที่จะพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารแบรนด์ที่มีประสิทธิภาพแก่ธุรกิจไทย เพื่อเป็นรากฐานของการสร้างการเติบโตอย่างมั่นคง และมีภูมิคุ้มกันการแข่งขันที่รุนแรง ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก โดยมีหลักสูตรฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้นให้เหมาะสมกับธุรกิจไทยโดยเฉพาะ

 

 1. หลักสูตรการบริหารแบรนด์ 4 มิติเพื่อสร้างการเติบโตเชิงรุก
 2. หลักสูตรการวางกลยุทธ์การสื่อสารแบรนด์เจาะใจผู้บริโภค
 3. หลักสูตรพัฒนาเจ้าของกิจการสู่การเป็นผู้บริหารแบรนด์

คอร์สฝึกอบรมด้านการสร้างแบรนด์ (Customized Courses)

 

 • การบริหารงานโฆษณา
 • การบริหารงานประชาสัมพันธ์
 • การสื่อสารตราสินค้า / การสื่อสารการตลาด / การสื่อสารตราสินค้า 360 องศา
 • การสร้างตราสินค้า
 • การบริหารตราสินค้า
 • การสร้างและการออกแบบเอกลักษณ์ตราสินค้า
 • การออกแบบและผลิตเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
 • การวิจัยเพื่อพัฒนา / ประเมินผลตราสินค้า
 • การบริหารโครงการเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR : Corporate Social Responsibility)
 • การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM : Customer Relationship Management)
 • การสร้างตราสินค้าจาก CEO
 • การสร้างตราสินค้าออนไลน์

ผลงานด้านการอบรมสัมมนาให้กับหน่วยงานภายนอก

 • พ.ศ.2557 โครงการสัมมนาการสร้างแบรนด์ธุรกิจเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (
 • พ.ศ.2556 กิจกรรมการบรรยายเกี่ยวกับการสร้างตราสินค้า (Brand) แก่ผู้ประกอบการ SMEs ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2556
 • พ.ศ.2556 หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์และพัฒนาแบรนด์สำหรับผู้ประกอบการ OTOP ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2556
 • พ.ศ.2556 โครงการอบรมและประกวดการสร้างแบรนด์ธุรกิจแบบฉบับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ “Creative Economy” เพื่อใช้เป็นสารัตถะในการสร้างตราสินค้าของท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง
 • พ.ศ.2555 กิจกรรมการอบรมการสร้างแบรนด์เพื่อเจาะหาตลาดเป้าหมายภายใต้ โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Industrial Cluster Development) สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2555
 • พ.ศ.2555 กิจกรรมการอบรมการพัฒนาสถานประกอบการเข้าสู่ AEC ภายใต้โครงสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2555
 • พ.ศ.2555 กิจกรรมการอบรมการพัฒนาสถานประกอบการอาหารไทยเข้าสู่ AEC สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2555
 • พ.ศ.2555 กิจกรรมการบรรยายเกี่ยวกับการสร้างตราสินค้า (Brand) แก่ผู้ประกอบการ SMEs ของ                     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2555
 • พ.ศ.2554 โครงการอบรม UTCC Brand Youth Creativity Camp ครั้งที่ 6 หัวข้อ "การสร้างตราสินค้า CSR กับชุมชนอย่างยั่งยืน" โดยจัดร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ.2554 โครงการประกวดการสร้างแบรนด์ธุรกิจแบบฉบับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ “Creative Economy” โดยจัดร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาและสำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่าสินค้า กรมส่งเสริมการส่งออก
 • พ.ศ.2553 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม SPSS ให้กับสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม
 • พ.ศ.2553 โครงการอบรมภาพลักษณ์องค์กร ภาพลักษณ์ตราสินค้าและภาพลักษณ์สินค้า ของบริษัท ทีโอที    จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ.2553 โครงการอบรม UTCC Brand Youth Creativity Camp ครั้งที่ 5 หัวข้อ "การสร้างตราสินค้าแหล่งท่องเที่ยวพังงา" โดยจัดร่วมกับวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต และ 4 ชุมชน (ชุมชนบ้านเกาะนก ชุมชนบ้านสามช่อง   ชุมชนบ้านโคกไคร และชุมชนบ้านช้างนอน) ณ จังหวัดพังงา
 • พ.ศ.2552 โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านตราสินค้าแก่ผู้ส่งออก เรื่อง “ เคล็ดลับการสร้างตรา สินค้าสู่ระดับสากล” โดยจัดร่วมกับสำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่าสินค้า กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
 • พ.ศ.2552 โครงการอบรม UTCC Brand Youth Creativity Camp ครั้งที่ 4 หัวข้อ "Youth Power for Tourism Branding" โดยจัดร่วมกับโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 • พ.ศ.2552 โครงการอบรมสัมมนา CEO Branding ครั้งที่ 3 หัวข้อ "สร้างแบรนด์ไทยกับเถ้าแก่น้อย"
 • พ.ศ.2551 โครงการอบรม UTCC Brand Youth Creativity Camp ครั้งที่ 3 ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัย
 • พ.ศ.2550 สัมมนาระดับชาติ Thai Branding Symposium
 • พ.ศ. 2547 การฝึกอบรมเพื่อประยุกต์ใช้เอกลักษณ์ตราสินค้ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • พ.ศ. 2547 อบรมหลักสูตรเทคนิคการออกแบบ PowerPoint เพื่อการสื่อสารแบรนด์ขั้นสูง ให้กับพนักงานธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)

ให้คำปรึกษาด้านการสร้างและดูแลตราสินค้า

ทีมคณาจารย์นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญของศูนย์แบรนด์ มีประสบการณ์ตรงทั้งด้านธุรกิจและการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการด้านแบรนด์โดยเฉพาะ พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการธุรกิจอย่างมั่นคงด้วยการสร้างมูลค่าสินทรัพย์จากแบรนด์ที่แข็งแกร่ง โดยมีกระบวนการสร้างแบรนด์ร่วมกัน ดังนี้

 1. ร่วมค้นหากลยุทธ์จากการศึกษาแก่นแท้ที่จะเป็นอัตลักษณ์ของแบรนด์ในระยะยาว
 2. วางตำแหน่งและสร้างความแตกต่างที่โดดเด่นจากแบรนด์คู่แข่ง
 3. ออกแบบการเชื่อมต่อกับความต้องการของผู้บริโภคผ่านการสื่อสารแบรนด์ที่มีประสิทธิภาพ

 

ผลงานด้านที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานภายนอก

 

 • พ.ศ.2557 การเป็นที่ปรึกษาโครงการด้านการประชาสัมพันธ์ งานเว็บไซต์ Thaitrade.com
 • พ.ศ.2557 การเป็นที่ปรึกษาและร่วมวางแผนด้านพัฒนาองค์ความรู้ให้กับ สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย)
 • พ.ศ.2556 การวางแผน Brand strategy ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ ตราแทนรักษ์ ของบริษัท ไทยสมาร์ทไลฟ์ จำกัด
 • พ.ศ.2556 การวางแผน Brand strategy และ Brand Identity ของบริษัท คังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • พ.ศ.2556 การจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์แบรนด์ Thai Herbal Spa Therapiesของ บริษัท ผลิดา จำกัด
 • พ.ศ.2555- 2556 การเป็นที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ให้สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • พ.ศ.2555 การเป็นที่ปรึกษาและจัดทำแผนงานการสื่อสารแบรนด์ของผลิตภัณฑ์มะขามจี๊ดจ๊าด บริษัท3M Foodจำกัด
 • พ.ศ.2555 การวางแผน Brand strategy และ Brand communication ผลิตภัณฑ์น้ำกะทิออร์แกนิค "Merito" ของบริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเมอริท จำกัด
 • พ.ศ.2555 การเป็นที่ปรึกษาและจัดทำแผนงานการสร้างแบรนด์ธุรกิจแฟรนไชส์ "แอสเตอร์" ของบริษัท                แอสเตอร์สยาม จำกัด
 • พ.ศ.2553 การวางแผนการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) ตราสินค้ามังกรคู่ ของบริษัทยูเนียนฟูดอินดัสตรี จำกัด
 • พ.ศ.2553 การวางแผนกลยุทธ์ของแบรนด์ (Brand Strategy) บริษัท แอสเตอร์ สยาม จำกัด
 • พ.ศ.2548 การจัดทำแผน Brand Communication แบรนด์ Surfishield ของบริษัท สกินเน็กซ์ จำกัด
 • พ.ศ.2548 การจัดทำแผนกลยุทธ์ การสร้างแบรนด์และการสื่อสารแบรนด์ Santa Barbara Polo & Racquet Club

      ให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านตราสินค้า การสื่อสารการตลาด การสื่อสารตราสินค้า การโฆษณา

การประชาสัมพันธ์ และวิจัยตราสินค้า (ระยะสั้น / ยาว)

 

สร้างการเติบโตในมูลค่าสินทรัพย์ธุรกิจด้วยการมีแบรนด์ที่แข็งแกร่ง

             “แบรนด์”มีความหมายต่อธุรกิจมากเกินกว่าชื่อหรือตราสัญญลักษณ์ของสินค้า แต่หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่สร้างประสบการณ์ให้ลูกค้าแยกแยะคุณออกจากคู่แข่งได้ และทำให้ข้อเสนอเกี่ยวกับสินค้าและบริการทั้งหมดของคุณผสมผสานเป็นแบรนด์ฯ หนึ่งขึ้นมา หากธุรกิจของคุณมีการบริหารแบรนด์อย่างถูกต้อง การสร้างแบรนด์จะเป็นการลงทุนที่สามารถสร้างมูลค่าสินทรัพย์ให้สูงเกินกว่ามูลค่าจริงของตัวสินค้าและโรงงานที่คุณมี ในที่สุดแบรนด์จะเป็นสินทรัพย์ที่สร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่งให้แก่ธุรกิได้ในระยะยาว

ติดต่อสอบถามรายละเอียดและขอคำแนะนำได้ที่
ศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (ศูนย์แบรนด์)
โทร. 02-697-6355-6 โทรสาร. 02-692-3750
Website : www.utcc.ac.th/brandthaicenter
             www.facebook.com/brandstudiesandresearchcenter
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Brand Studies and Research Centerlogo copy

University of the Thai Chamber of Commerce