ปรัชญา / ปณิธาน / วิสัยทัศน์

ปรัชญา  / ปณิธาน
“คิดแตกต่าง สร้างเอกลักษณ์แห่งตรา พัฒนาศักยภาพธุรกิจไทย”

วิสัยทัศน์
“เป็นสถาบันวิทยาการชั้นนำด้านตราสินค้าโดยเฉพาะ ให้บริการความรู้ด้านตราสินค้าเป็นที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ และศูนย์ฝึกอบรมด้านการบริหารตราสินค้าที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับจากผู้ประกอบการธุรกิจเอกชน และองค์กรภาครัฐในประเทศไทย”

พันธกิจ

  1. เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารในด้าน ตราสินค้า เพื่อบริการและเผยแพร่แก่องค์กรธุรกิจ องค์กรภาครัฐ ตลอดจนนักศึกษาและสาธารณชนผู้สนใจทั่วไป
  2. ศึกษา ค้นคว้า และวิจัย เพื่อผลิตองค์ความรู้ด้านตราสินค้า ในรูปแบบของงานวิจัย รายงาน บทความวิชาการแก่องค์กรธุรกิจภาคเอกชน ตลอดจนข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ ไปยังหน่วยงานภาครัฐ อาทิ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมการส่งออก สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฯลฯ ตลอดจนเผยแพร่ความรู้โดยการจัดงานประชุม สัมมนาวิชาการด้านตราสินค้าอย่างต่อเนื่อง
  3. พัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญ แสวงหาองค์ความรู้ใหม่ด้านตราสินค้า เพื่อเป็นที่ปรึกษามืออาชีพ ด้านการพัฒนากลยุทธ์การบริหารตราสินค้า แก่องค์กรธุรกิจภาคเอกชน
  4. พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านการบริหาร ตราสินค้า เพื่อสนองความต้องการ ในการเรียนรู้ศาสตร์ในด้านตราสินค้า แก่ผู้ประกอบการองค์กรธุรกิจ เจ้าหน้าที่ นักบริหารตราสินค้า เจ้าหน้าที่ด้านการตลาด ตลอดจนสาธารณชนผู้สนใจทั่วไป