วัตถุประสงค์

  1. เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารในด้าน ตราสินค้า เพื่อบริการวิชาการความรู้เกี่ยวกับตราสินค้า ให้แก่องค์กรธุรกิจ องค์กรภาครัฐ นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป
  2. ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยเพื่อผลิตองค์ความรู้ด้านตราสินค้าในรูปแบบของงานวิจัย รายงานบทความวิชาการแก่องค์กรธุรกิจภาคเอกชน ตลอดจนข้อเสนอแนะ เชิงวิชาการไปยังหน่วยงานภาครัฐ
  3. พัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญ แสวงหาองค์ความรู้ใหม่ด้านตราสินค้า เพื่อเป็นที่ปรึกษามืออาชีพ การให้บริการฝึกอบรมด้านการพัฒนากลยุทธ์การบริหารตราสินค้า แก่องค์กรธุรกิจเอกชน (โครงการจัดหารายได้) เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีรายได้เพิ่มขึ้น
  4. พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้มีความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับสายงาน ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัย
  5. พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม / ประชุม / สัมมนาด้านการบริหารตราสินค้า เพื่อสนองความต้องการในการเรียนรู้ศาสตร์ในด้านตราสินค้า แก่ผู้ประกอบการองค์กรธุรกิจ เจ้าหน้าที่ นักบริหารตราสินค้า เจ้าหน้าที่ด้านการตลาด ตลอดจนสาธารณชนผู้สนใจทั่วไป
  6. มีระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้เป็นช่องทางเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับตราสินค้า และประชาสัมพันธ์ข่าวสารขององค์กร
  7. สร้างความแข็งแกร่ง และประสิทธิภาพการดำเนินงานภายในด้วยกลยุทธ์การบริหารจัดการ