ความเป็นมาของการจัดตั้งศูนย์ฯ

ปัจจุบัน ตราสินค้า หรือ แบรนด์ เป็นแนวคิดที่มีความสำคัญอย่างมาก ต่อการบริหารตลาดแนวใหม่ โดยที่ตราสินค้าได้รับการยอมรับว่า เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่ง ในการสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจได้ ด้วยการมีตราสินค้า ที่ครองใจผู้บริโภค และมีเอกลักษณ์ที่เด่นเหนือคู่แข่งในตลาด แต่ในขณะที่ทุกวงการธุรกิจต่างเห็นถึงความสำคัญของตราสินค้า ผู้ที่มีความรู้อย่างลึกซึ้งในเรื่องของตราสินค้ากลับมีอยู่จำกัดในวงแคบมาก โดยเฉพาะในประเทศไทยที่ซึ่งองค์ความรู้เกี่ยวกับตราสินค้ายังนับว่าอยู่ใน ยุคเริ่มต้นเท่านั้น เนื่องจากยังไม่มีสถาบันหรือหน่วยงานใดทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการศึกษา วิทยาการต่างๆ ที่เกี่ยวกับตราสินค้าเลย

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำ ที่ริเริ่มให้มีการเรียนการสอน ในหลักสูตรนิเทศศาสตร์การตลาด ระดับมหาบัณฑิตศึกษา ซึ่งเนื้อหาส่วนหนึ่งของหลักสูตร ได้มุ่งเน้นในองค์ความรู้ด้านตราสินค้า และการสื่อสารตราสินค้าอยู่ด้วย รวมทั้งมีวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ที่ศึกษา เกี่ยวกับการสร้างตราสินค้า การสร้างเอกลักษณ์ตราสินค้า การขยายตราสินค้า และกลยุทธ์การสื่อสารตราสินค้าอยู่อีกจำนวนมาก คณะนิเทศศาสตร์จึงได้เล็งเห็นความสำคัญท ี่จะเชื่อมโยงความร่วมมือกับหอการค้าไทย ในฐานะศูนย์กลางความสัมพันธ์ขององค์กรธุรกิจในประเทศไทย รวมถึงนักวิชาการและนักวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญด้านตราสินค้า จัดตั้งเป็น “ศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า” (Brand Studies and Research Center) เพื่อที่จะเป็นศูนย์กลางรวบรวมวิทยาการด้านตราสินค้า การวิจัยด้านตราสินค้า การให้คำปรึกษาตลอดจนเป็นแหล่งบริการข้อมูลความรู้ด้านตราสินค้า อันจะเป็นประโยชน์อย่างกว้างขวางต่อการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในการสร้าง พัฒนาและสื่อสารตราสินค้าอย่างเป็นระบบให้แก่องค์กรธุรกิจในประเทศไทย เพื่อที่จะสามารถสร้างคุณค่าที่แตกต่างของตราสินค้าไทย และพัฒนาสู่การแข่งขันในตลาดโลกอย่างมีศักยภาพ ซึ่งจะเป็นอีกหนทางหนึ่ง ในการสร้างความมั่นคง และความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะยาว

ตามมติของสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 7/2546 (225) ได้พิจารณาเรื่อง การขอจัดตั้ง “ศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า” เนื่องจากการดำเนินงานของศูนย์ฯ เกี่ยวข้องกันหลายสาขาวิชา เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรให้ศูนย์ฯ ก่อตั้งภายใต้ความร่วมมือของ 3 คณะวิชา คือ คณะนิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ และคณะเศรษฐศาสตร์